FAQ

Opplever du en bivirkning?

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk:

www.legemiddelverket.no/pasientmelding.

Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvis du har brukt for mye Rowiren?

Der er ikke et tilfelle av overdosering.

Hvis du har smurt på for mye krem, kan det enkelt fjernes med en serviett.

Hva er et tradisjonelt, plantebasert legemiddel?

Tradisjonelle, plantebaserte legemidler er en ny gruppe legemidler der den godkjente bruken av produktet alene er basert på langvarige tradisjoner og erfaring med planten eller plantene.

Tradisjonelle, plantebaserte legemidler skal, som andre legemidler, godkjennes før de kan markedsføres. Godkjenningen bygger på krav om fremstilling, kvalitet og sikkerhet, samt til den tradisjonelle anvendelsen.

Tradisjonell anvendelse defineres som at produktet, eller et tilsvarende produkt, har blitt brukt i medisinsk sammenheng i en periode på minst 30 år, og minst 15 år i et EU-land.

På forpakningen til tradisjonelle, plantebaserte legemidler skal det være opplysninger om at legemiddelet er et tradisjonelt, plantebasert legemiddel. Virkningen av legemiddelet utelukkende er gyldig gjennom tradisjonelt bruk av planten.